SiNAPSA, slovensko društvo za nevroznanost

SiNAPSA povezuje nevroznanstvenike v Sloveniji in svetu v znanstveno-raziskovalnih projektih ter izobražuje javnost o delovanju živčevja v zdravju in bolezni, o pomenu raziskovanja živčevja in uporabi znanja za kakovostno življenje posameznika in družbe. SiNAPSA izvaja projekte za raziskovalce (mednarodne znanstvene konference, simpozije in seminarje) ter strokovno-izobraževalne dogodke (delavnice in poletne šole).

Slovenski svet za možgane

Slovenski svet za možgane je neprofitno posvetovalno telo, katerega namen je združiti strokovna združenja s področja nevroznanosti, društva bolnikov z različnimi nevrološkimi in duševnimi motnjami ter predstavnike industrije s področja nevroznanosti, z namenom usklajevanja prizadevanj za boljše pogoje za raziskovanje v nevroznanosti ter učinkovitejši prenos novih spoznanj v prakso.

Društvo Trepetlika

Društvo Trepetlika je društvo bolnikov s parkinsonizmom in drugimi ekstrapiramidnimi motnjami, ki že od leta 1990 deluje kot samostojna, prostovoljna oblika združevanja občanov, s strokovno pomočjo pristojne zdravstvene in skrbstvene službe. Društvo združuje preko šesto petdeset članov iz vse Slovenije. Namen društva je združevanje ljudi s podobnimi zdravstvenimi težavami, izobraževanje bolnikov in njihovih svojcev o novostih s področja zdravljenja ter seznanjanje z načini lajšanja življenja bolnikov. Društvo najtesneje sodeluje s strokovnjaki s področja zdravljenja in obravnave Parkinsonove bolezni, predvsem z vidika organiziranja pogostih poljudno-strokovnih srečanj in delavnic.

Združenje bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo Slovenije

Združenje bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo Slovenije združuje bolnike prizadete z možgansko kapjo. Organizirano v klubih združenje članom omogoča srečevanje in izmenjavo izkušenj, srečanje s strokovnjaki, izobraževanje, fizioterapevtsko pomoč, rehabilitacijo, posvete pri specialistih, organizirane izlete in druge aktivnosti z namenom izboljšanja kvalitete življena po možganski kapi.

Društvo Liga proti epilepsiji Slovenije

Društvo Liga proti epilepsiji Slovenije je strokovno-humanitarna organizacija, ki vključuje medicinske strokovnjake s področja epileptologije (zdravnike, psihologe, socialne delavce in druge) in ljudi z epilepsijo, njihove svojce in prijatelje. Njen namen je izboljševati kakovost življenja ljudem z epilepsijo (zdravljenje in celostno obravnavanje bolezni, šolanje, zaposlovanje, družabna srečanja, rekreacija in drugo).

Spominčica, Slovensko združenje za pomoč pri demenci

Spominčica, Slovensko združenje za pomoč pri demenci od leta 1997 izvaja aktivnosti usmerjene k osveščanju o vseh oblikah demence in drugih duševnih motnjah, ki prizadanejo starostnike. Poleg izobraževalnih programov, s katerimi skrbnike obveščajo o lastnostih bolezni ter podajajo najnovejše informacije o kvalitetni negi bolnikov, skrbnikom pa omogočajo izmenjavo izkušenj, Spominčiča pripravlja tudi informacijske brošure, vodi telefonsko svetovanje, oblikuje mrežo strokovnjakov z interesom za zdravstvene izzive starostnikov ter izvaja akcije zagovorništva za bolnike z demenco in njihove družine.

Sekcija za otroško nevrologijo SZD

Sekcija za otroško nevrologijo deluje pod okriljem Slovenskega zdravniškega društva in združuje slovenske zdravnike nevropediatre.

DAM - Društvo za pomoč osebam z depresijo in anksioznimi motnjami

Društvo DAM nudi pomoč in podporo osebam, ki trpijo ali so trpele za katero koli obliko anksioznih motenj in depresije ter njihovim sorodnikom in podpornim osebam. Društvo se zavzema za širjenje znanja in informacij s področja anksioznih motenj ter za večjo ozaveščenost javnosti o resnosti in prisotnosti tega problema v družbi. Poslanstvo društva je združevanje in spodbujanje k medsebojni pomoči s tem olajšanjem bremena anksioznih motenj. Društvo vzdržuje spletne strani z informacijami in klepetalnico.

Sonček - Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije

Sonček je neprofitna, nevladna in nepolitična, nacionalna invalidska organizacija. Ustanovljena leta 1983 združuje regijska društva s skupaj več kot 4.000 oseb s cerebralno paralizo in drugimi invalidnostmi, njihovih svojcev ter strokovnih sodelavcev. Zveza Sonček se zavzema za enake možnosti vsem prebivalcev Slovenije, ne glede na njihove telesne in intelektualne sposobnosti, za življenje po svoji predstavi, v sožitju z vsemi prebivalci. Prizadeva si ustvariti kulturno okolje, ki bo drugačnost v telesnih in intelektualnih sposobnostih sprejemalo brez vrednostnih predznakov.

Združenje multiple skleroze Slovenije

Združenje multiple skleroze Slovenije skozi mrežo podružnic širom Slovenije organizira programe za pomoč bolnikov z multiplo sklerozo, kot so socialna oskrba na domu, rehabilitacijsko socialni program, svetovanje, socialna pomoč, prilagajanje okolja, prevozi in druge, s katerimi nudi podporo bolnikom in njihovim skrbnikom.

Ustanova za otroško nevrologijo

Ustanova za otroško nevrologijo je bila leta 1997 ustanovljena na pobudo Kliničnega oddelka za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo SPS Pediatrična klinika z namenom zagotavljanja sredstev za opremo, ki omogoča kakovostno nevrofiziološko diagnostiko ter obravnavo skladno s sodobnimi načeli zdravljenja. Ustanova si prizadeva za zagotavljanje ugodnega počutja malih bolnikov in njihovih staršev s pomočjo otrokom prijazne namestitve na oddelkih. Skrbi za izobraževanju sodeluje pri organizaciji kongresov, simpozijev in delavnic ter je izdajateljica Knjižice otroške nevrologije. Njen kratkoročni cilj je oblikovanje smernic in navodil za sezanjanje staršev o najpogostejših boleznih in stanjih otrok. Dolgoročni cilj pa je soustanovitev Inštituta za razvojno pediatrijo.

Združenje psihiatrov, SZD

Združenje psihiatrov deluje pod okriljem Slovenskega zdravniškega društva in združuje slovenske psihiatre.

Sekcija za klinično nevrofiziologijo, SZD

Sekcija za klinično nevrofiziologijo deluje pod okriljem Slovenskega zdravniškega društva in združuje strokovnjake s področja klinične nevrofiziologije (predvsem zdravnike nevrofiziologe in nevrofiziološke asistente).

Društvo distrofikov Slovenije

Društvo distrofikov Slovenije od svoje ustanovitve leta 1969 deluje kot nacionalna reprezentativna invalidska organizacija na območju celotne Slovenije. Z načrtnim delovanjem je doslej doseglo ureditev številnih zadev, in to ne samo na področju zdravstva, ampak tudi na področju ekonomskih olajšav, usposabljanja, bivanja in socialnega življenja. Razvilo je tudi nekatere specifične možnosti za polnovredno vlogo človeka. Danes ima društvo 856 rednih članov z različnimi oblikami mišičnih in živčno-mišičnih obolenj, in 251 podpornih članov.

Humana

Humana - Združenje svojcev pri skrbi za mentalno zdravje je nastalo na osnovi težke situacije oz. problematike, s katero se srečujejo svojci duševno bolnih. Namen združenja je skrb in podpora družinskim članom obolelih, saj so pogosto izčrpani od kroničnega stresa, ki vodi v depresijo, izgorevanje in psihosomatiko. Poslanstvo Humane je prispevati k izboljšanju kvalitete življenja tako svojcev kot uporabnikov psihiatričnih uslug.

Pokrovitelji

Slovenska akademija znanosti in umetnosti

Slovenska akademija znanosti in umetnosti (skrajšano SAZU), ustanovljena leta 1938, je najvišja nacionalna znanstvena in umetnostna ustanova. Združuje znanstvenike in umetnike, ki so bili izvoljeni med člane SAZU zaradi posebnih dosežkov na področju znanosti in umetnosti. SAZU neguje, spodbuja in pospešuje znanost in umetnost ter s svojo dejavnostjo prispeva k razvoju znanstvene misli in umetniške ustvarjalnosti.

Podporniki

FENS, Federacija evropskih nevroznanstvenih združenj

FENS je mednarodna organizacija, ki povezuje nacionalna nevroznanstvena združenja in znanstvene organizacije s področja nevroznanosti z namenom razvoja raziskovanja in poučevanja na področju nevroznanosti ter zastopanja nevroznanstvenega raziskovanja v Evropskem svetu.

Evropski svet za možgane

Evropski svet za možgane (EBC, European Brain Council) je koordinacijsko telo, ki povezuje evropske organizacije s področja nevrologije, nevrokirurgije, psihiatrije, nevroznanosti ter združenja bolnikov in industrijo. Namen organizacije je preko tesnega sodelovanja s Svetom evropske skupnosti, Evropskim parlamentom in Svetovno zdravstveno organizacijo odpraviti neskladje med izjemnimi stroški bolezni možganov in pomena razumevanja delovanja zdravih možganov na eni ter šibke finančne in časovne podpore namenjene raziskovanju možganov, poučevanju in skrbi za bolezni možganov na drugi strani. Poslanstvo EBC je promocija raziskovanja možganov v Evropi ter izboljšanje kvalitete življenja prizadetih z boleznimi možganov.

Univerza v Ljubljani

Univerza v Ljubljani je avtonomni, znanstvenoraziskovalni, umetniški in izobraževalni visokošolski zavod s posebnim položajem. Zagotavlja razvoj znanosti, strokovnosti in umetnosti ter prek fakultet, umetniških akademij in visoke strokovne šole v izobraževalnem procesu posreduje spoznanja z znanstvenih in umetniških področij in disciplin. Univerza temeljno, aplikativno in razvojno raziskovanje, pri čemer si prizadeva dosegati odličnost in najvišjo kakovost na vseh področjih znanosti in umetnosti. Na osnovi lastnega raziskovanja ter lastnih in tujih raziskovalnih dosežkov izobražuje znanstvenike in strokovnjake in pri tem spodbuja interdisciplinarni in multidisciplinarni študij. Svoje dosežke na področju znanosti in umetnosti izmenjuje z drugimi univerzami in znanstvenoraziskovalnimi ustanovami. Sodeluje z gospodarstvom in storitvenimi dejavnostmi v javnem in zasebnem sektorju, z vlado in lokalnimi skupnostmi ter z drugimi ustanovami civilne družbe. Univerza v Ljubljani utrjuje akademsko skupnost profesorjev, raziskovalcev, študentov in drugih sodelavcev in si prizadeva za uveljavitev doma in v svetu.

Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru je druga največja in druga najstarejša univerza pri nas. Na njej študira okrog 20 000 študentov, zanje pa skrbi približno 1700 zaposlenih in zato tudi nosi izredno pomembno vlogo v regiji. Je avtonomna, znanstveno-raziskovalna in izobraževalna ustanova, katere namen je odkrivanje znanja, skrb za znanje ter prenašanje znanja skozi vsepovezanost humanistike, družboslovja, tehnike, ekonomije, medicine, naravoslovja, prava, pedagoških ved in umetnosti v širšo družbeno skupnost. Univerza v Mariboru se uspešno povezuje z gospodarstvom ter prenaša znanje in tehnologijo v prakso. Z ustanovitvijo Razvojnoraziskovalnega in umetniškega središča Univerze v Mariboru (RAZ:UM) uresničuje podporo razvoju raziskovanja in umetnosti na univerzi.

Univerzitetni klinični center Ljubljana

Univerzitetni klinični center Ljubljana je javni zdravstveni zavod, ki opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni in terciarni ravni ter izobraževalno in raziskovalno dejavnost. Univerzitetni klinični center Ljubljana je največja zdravstvena ustanova v Sloveniji. V UKC je več kot 6000 zaposlenih in več kot 2000 bolniških postelj. Te številke Univerzitetni klinični center uvrščajo med največje bolnišnice v Srednji Evropi.

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča izvaja celostno rehabilitacijo z namenom izboljšanja kakovosti življenja pacientov oz. rehabilitandov in vrnitve v ustrezno življenjsko okolje. Z raziskovanjem in izobraževanjem na inštitutu razvijajo in posodabljajo rehabilitacijsko doktrino. Ohranjajo in razvijajo vlogo vodilne, prepoznavne, cenjene in zaželene ustanove na področju celostne rehabilitacije.

Slovenska filantropija

Slovenska filantropija se že 20 let aktivno odziva na družbene probleme, spodbuja in razvija prostovoljstvo, deluje na področju migracij, pomaga ogroženim in je glasna zagovornica človekovih pravic.

Društvo študentov medicine Maribor

Društvo študentov medicine Maribor skozi prostovoljno projektno delo združuje študente medicine v Mariboru. Cilji projektov so ozaveščanje javnosti o zdravstvenih problemih, vzpodbujanje kritičnega razmišljanja, izboljšanje informiranosti in aktiviranosti posameznikov ter nabiranje izkušenj ob konkretnem delu.

Sekcija medicine odvisnosti SZD

Sekcija medicine odvisnosti deluje pod okriljem Slovenskega zdravniškega društva in združuje slovenske zdravnike na področju medicine odvistnosti.

Nevrološka klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana

Nevrološka klinika UKC Ljubljana je vrhunska zdravstvena ustanova, ki pokriva vsa področja nevrologije, služi kot pedagoška baza Medicinski fakulteti in številnim drugih fakultetam Univerze v Ljubljani ter ima razvejano raziskovalno dejavnost.

Slovensko društvo za kognitivno znanost

Slovensko društvo za kognitivno znanost je bilo ustanovljeno leta 1997 kot plod zavzetega prizadevanja, da bi to mlado interdisciplinarno disciplino pripeljali v slovensko znanstveno sfero in da bi povezali strokovnjake, ki se že ukvarjajo z raziskovanjem duševnosti. Osnovna naloga društva je bila in je še vedno koordinacija raziskovalnega dela in sodelovanja ter organizacija konferenc, seminarjev in posvetovanj s področja kognitivne znanosti. Osnovna zamisel delovanja društva je bila v tem, da bi večina raziskovalnega dela potekala na matičnih institucijah, DKZ pa bi skrbelo za koordinacijo in komuniciranje med slovenskimi strokovnjaki.

Psihiatrična bolnišnica Idrija

Psihiatrična bolnišnica Idrija je sodobna psihiatrična zdravstvena ustanova, namenjena zdravljenju vseh oblik duševnih bolezni in motenj. Bolnišnica izvaja svoje dejavnosti na območju s preko 308.000 prebivalci, ki obsega severno in južno Primorsko ter Notranjsko. Poleg sodobnih in uveljavljenih načinov zdravljenja na področju splošne psihiatrije, gerontopsihiatrije, zdravljenja odvisnosti od alkohola in drugih bolezni odvisnosti, psihoterapije in podaljšanega zdravljenja Psihiatrična bolnišnica Idrija svojim pacientom nudi celovito psihiatrično zdravstveno nego, socialno in psihološko pomoč ter delovno rehabilitacijo. Psihiatrična bolnišnica Idrija je glavni nosilec strokovnega in organizacijskega razvoja psihiatrične stroke na področju severne in južne Primorske ter Notranjske.

Društvo študentov psihologije Slovenije

Društvo študentov psihologije Slovenije je prostovoljno, neprofitno in nepolitično združenje študentov psihologije s področja Slovenije. Osnovni cilji društva so izboljšanje kvalitete in pogojev študija psihologije, razširitev študija z obštudijskimi dejavnostmi, povezovanje in sodelovanje študentov psihologije ter mednarodno povezovanje in zastopanje študentov psihologije.

Zveza prijateljev mladine Slovenije

Zveza prijateljev mladine Slovenije je nevladna, prostovoljna, človekoljubna in neprofitna organizacija, katere temeljni cilj je dvig kakovosti življenja otrok, mladostnikov in družin, zastopanje in uveljavljanje njihovih interesov in potreb ter zaščita njihovih pravic. Deluje že od leta 1953 in postaja vedno bolj nepogrešljiva v sodobno organizirani civilni družbi. Odziva se na aktualna družbena vprašanja in tvorno prispeva k oblikovanju pozitivnih vrednot življenja, otrok, mladostnikov in družin. Delovanje Zveze prijateljev mladine Slovenije temelji na razvijanju vrednot prostovoljnega dela in negovanju dobrih medčloveških odnosov.

Zavod 112

Zavod 112, zavod za zdravo življenje, kulturo bivanja in dialoga, je bil ustanovljen z namenom promocije in osveščanja zdravega načina življenja ter izpostavljanja najbolj perečih družbenih tematik.

Zbornica kliničnih psihologov Slovenije

Zbornica kliničnih psihologov Slovenije je samostojna poklicna organizacija specialistov klinične psihologije, ki opravljajo kliničnopsihološko dejavnost v zdravstvu. V Zbornici deluje tudi Sekcija za nevropsihologijo, v kateri se združujejo psihologi, ki delujejo na področju nevropsihološke dejavnosti.

Janssen Slovenija

Janssen Slovenija je farmacevtski del podjetja Johnson & Johnson d.o.o. Dejavni so na številnih področjih, kot so psihiatrija, nevrologija, onkologija, nefrologija, zdravljenje kronične bolečine, gastrointestinalnih in glivičnih obolenj ter kontracepcije. Inovativna zdravila, ki jih razvijajo njihovi raziskovalni centri po celem svetu, so dostopna tudi v Sloveniji.

Lundbeck Slovenija

Lundbeck Slovenija predstavlja Lundbeckovo vizijo v Sloveniji. Njihov cilj je izboljšati kakovost življenja vseh, ki trpijo za duševnimi motnjami in nevrološkimi boleznimi v Sloveniji. Njihovo delo je osredotočeno na svetovanje zdravstvenim strokovnjakom pri zdravljenju obolenj možganov, pravilni in varni uporabi njihovih zdravil in možnostih za optimizacijo obstoječega zdravljenja. Velik pomen dajejo tudi osveščanju splošne javnosti o bremenu določenih bolezni, kot sta depresija in demenca.